Foredrag

SLÆGTSHISTORISKE FOREDRAG

Her er en oversigt over mine slægtshistoriske foredrag. Finder du ikke det tema, jeres forening søger,
så skriv gerne og spørg, om jeg kan holde foredraget alligevel - jeg elsker at sætte mig ind i nye områder.

NÅR DEN RØDE HANE GALEDE

Efter et historisk tilbage­blik til tiden før brand­forsik­ring­er, vises hvor vi finder brand­for­sik­­ring­ens arki­valier samt hvor­dan disse typisk er strukt­urer­ede og kan an­vendes af slægts­forskere til at danne et indtryk af familiens og egnens boliger. Undervejs i foredraget krydres for­tæl­ling­en med beret­ninger fra gamle brand­breve og forhørs­protokoller.

LÆGDSRULLER

Størstedelen af den mand­lige befolk­ning født efter 1754 kan find­es i lægds­rullerne, og dér kan vi lære, hvor de blev født og hvem deres far var. Hvis de flyt­tede eller hel­bredet skrant­ede nævnes dette også; og så får vi naturl­ig­vis oplys­ninger om deres militær­tjeneste. Via konkrete opslag vises, hvordan man følger en mand i rullerne, samt hvor man finder de gode hjælpe­midler.

AFSKREVNE KILDER OG INDTASTNINGSPROJEKTER

Ud fra konkrete eksempler vises bl.a. hvordan man kan benyttet afskrev­ne kilder til at finde skifter efter aners forældre uden at kende forældrenes navne, samt hvor­dan man med CTRL+F kan søge i en kirkebog skrevet med gotisk skrift. Der vises også eksempler på indtast­ningsprojekter, hvor vi alle kan hjælpe ved at gøre endnu flere kilder søgbare.

MINE FARFÆDRE FIK INGEN BØRN

Slægtsforsker Peter Olsen viser, hvordan en DNA-test kan anvendes til slægts­forsk­ning, uden man behøver at forstå DNA'ets tal og begreber. Desuden vises hvor­dan Peter konkluderede, at hans farfar ikke var hans fars bio­log­iske far, samt hvordan han fandt den rigtige barne­fader. Undervejs vises eksempler fra FamilyTree­DNA, MyHeritage og DNA­Painter.

SELVMORD OG ANDRE ULYKKELIGE DØDSFALD

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gam­mel, og Trine hængte sig efter 7 års ægte­skab med Thomas; men hvor finder vi mere om døds­årsager og be­væg­grunde for selvmord? I dette foredrag viser hvordan dødsattester, politi­rapporter, avis­artikler samt arki­valier ind­samlet af Statens Sta­tisti­ske Bureau kan bidrage med oplys­ninger, når forfæd­rene døde af unatur­lige årsager.

EJENDOMSHISTORIE

Slægtsforsker Peter Olsen følger et midtsjællandsk husmandssted fra ud­skift­ningen i 1790­'erne til nedlæggelse af matrik­len i begynd­el­sen af 1900-tallet. Kilderne, der an­ven­des til at beskrive boligens indre og ydre, er blandt andre godsarkivets arkivalier, brand­for­sik­ring­er, synsforret­ning­er, fæste­breve, matri­kelkort samt skifter.

REALREGISTRE OG SKØDE-/PANTE-PROTOKOLLER

Med udgangspunkt i gården Skov­gård ved Ulf­borg gennem­går slægts­forsker Peter Olsen brugen af real­registre og skøde-/pante­­proto­koller, når gård­en følges fra 1920’erne tilbage til 1790'erne, hvor gården overgik fra fæste til selv­eje. Hvem ejede gården og hvilke hæft­elser og servi­tut­ter var knyt­tet til ejen­dom­men?

PÅ HVILKEN MATRIKEL?

Mange slægtsforskere har nysgerrigt spurgt sig selv: Hvor boede mine aner? - altså ikke blot i hvilken landsby, men konkrekt på hvilken gård eller i hvilket hus boede de? - og hvilken postadresse har ejen­domme i dag? I dette fore­drag vises hvilke kilder, der kan anvende til at finde de ejen­dom­me, famili­en beboede i 1800-tallet - uanset som de var gårdfolk, husmænd eller indsiddere.